mandag 25. juni 2012

Fleire sitat frå tilhøyrarbenken....

Når du kjem til Jesus med livet ditt skal du få ha
1. Ei tilgitt fortid - Jesus har sona for all synd
2. Ei innvia nåtid - få leggja bort alt som tyngjer
3. Ei trygg framtid - i Guds omsorg
                    *****************************

For Herren er det ingen stengde dører eller situasjonar - berre stengde hjerter..

               ******************************

I staden for at du let bekymringane kvele Guds ord, skal du få kvele bekymringane med Guds ord!
I staden for at Djevelen skal få ta Guds ord frå deg, skal du få bruke Guds ord til å driva Djevelen bort!
                       ****************************

Testen på om du virkelig er kommet inn i den guddommelige kjærligheten, er om du evner å elske
i motgang og under motstand. Elsk deres fiender, sier Guds ord!
En kjærlighet som bare kan elske når man selv blir elsket er ennå ingen kristen kjærlighet.
En kjærlighet som bare kan elske når andre elsker meg, er ennå ingen kristen kjærlighet.
Guds mål med deg er at du skal bli lik Jesus.
Du får ingen bedre anledning til å bli lik Jesus enguddommelige kjærlighet
som frykter Gud og elsker hans bud.n å lære å elske i motgang og under motstand
og i de vanskelige relasjoner. Det var dette dere ble kalt til ... den guddommelige kjærlighet som frykter Gud og elsker hans bud.
                          ****************************

Kjenneteikn på ein ny skapning:
1. Den nye takkesongen i hjarta for frelsa. Takken til Jesus!
    Det er ting som kan få takkesongen til å tagna: Synd og sjølvopptatthet!
2. Den nye hunger og tørst etter jesu nærhet.
    Kjem Jesus på avstand vert ein redd
3. Kjenner åndeleg næringstrong - har bruk for næring!
4. Ein ny lidelse: a) over oss sjølve - ein hellig lidelse som gjer oss avhengig av nåden.
   b)  for dei ufrelste.   ... Har eg gjort det eg kan..??

**************************************
Bønn tåler ikkje fusk! Be i ånd og sannhet. Bønnen er øm!

**********************************************
Gud har hovedansvaret for at du skal bli frelst, men du er medansvarlig!
1. Ditt forhold til Bibelen
2. Ditt forhold til Bønnen
2. Ditt forhold til De helliges samfunn
3. Ditt forhold til sakramentene
***********************************

Ingen treng hjelp til å finna fortapelsen...!

******************************
Eg er ikkje eine-arving til himlen, men medarving!

*******************************
Tek Gud imot alle syndarar?  Nei - berre dei som kjem til han...

********************************************'

søndag 24. juni 2012

Om nådegåver.

Har eit inntrykk av at når det gjeld forkynning om nådegåver, havnar ein enten i den grøfta at ein fokuserer berre på nådegåver til å helbreda og tala i tunger, eller så vert det ikkje snakka om nådegåver i det heile.  Godt mulig eg tek feil. Det står i alle fall ein del om nådegåver i Guds ord. Det står faktisk at : Ettersom kvar har fått ei nådegåve, så ten kvarandre med henne som gode hushaldarar over Guds mangfaldige nåde (1. Pet.4.10). Det må vel bety at alle truande har ei - eller fleire - nåde-gåver som ein skal tena kvarandre med.

Skal ein vita kva nådegåve ein har - og kan ein tena med si nådegåve - utan å vita om den??
Er det ei nådegåve dette å kunna tena? hjelpa andre? sjå ei oppgåve - og gjera den utan å bli spurd?

Profetisk tale --- kva er det f.eks..
Nokre meinar det er når nåkon får "sjå" noko som skal skje i framtida, eller også at det er nokon som
"får eit budskap" til ein eller annan i forsamlinga der og då.
Andre seier at å tala profetisk er å forkynna Guds ord til vekkelse og fornying.
Så kva er profetisk tale...??
Svaret har eg ikkje. Men skulle gjerne fått undervisning om emnet: nådegåver


Ein song!

Ta deg ei stund på Golgata og sjå kva der er gjort
du som vil rettferdsprydnad ha, men alltid kjem til kort.
Sjå på det blod som skuldlaust rann og spør kvifor det var.
Spør kva din Frelsar dermed vann og takk han så til svar.

Ta deg ei stund på Golgata når synda trykkjer ned
der får du syngja lett og glad med hjarta fylt av fred.
Der kan du sjå deg løyst og fri for skulda er betalt.
Der kan du ande fritt fordi din Frelsar sona alt.

Ta deg ei stund på Golgata når striden fell deg hard.
Då vil du vern og verje ha og Satan får sitt svar.
Der vil du sjå at alt hans verk er løgn og tomt bedrag.
der vert du atter ung og sterk og vinn det harde slag.

torsdag 14. juni 2012

Det er vel på tide med litt nytt kvardagsglimt !!?? Sjølv om fylgjande kanskje ikkje høyrer kvardagen til?
Sommaren er her visstnok, men varmen har utblitt her i mitt område. Me får rett nok sol innimellom, og slett ikkje så mykje regn, men det er kjøøøøøøøøøøøølig for det meste!! Nordavinden er kald same kor den kjem ifrå vert det sagt :-)

Sommar - stevner - møter - leirar, ja til og med GF både for den eine og andre organisasjonen står for døra...
Du kjem ikkje på slike samvær utan at du og får med deg mykje song og musikk - i tillegg til mykje
folk (ofte) og mykje forkynning (forhåpentlegvis).  Kva type song og musikk får ein del i på alle
arrangement i løpet av sommaren?  Før var det vanleg med duett, musikklag, kor.. akkompangert av
enkel piano/gitar/trekkspel, og i tillegg mykje forsamlingssong - som regel med songar frå Sangboken.  Ein stevnesong kunne og forekoma....

GF og årsmøter  for NLM var før høgdepunkt for meg om sommaren. Fekk vera med på dei fleste GF
frå 1976 til 2000. Og mange Ungdommens Landsmøter fekk eg med meg. Veldig gode minner. På desse arrangementa har det vore ei utvikling ingen kunne tenkja seg for 40 år sidan. Idag er det ikkje
piano og trompet som ledsager songen - frå songboka - nei, no er det "band" og forsongarar. Høg - til
dels ubehageleg høg- musikk med trommer, slagverk og el-gitarar, og forsongarar står med kvar
sin mikrofon og får ikkje alltid til å stå i ro ein gong. ...
Takt og rytme og bråk har kome i staden for god og enkel evangelisk song - både frå aktørar og forsamling. Synes det er vondt. Dei unge lærer ikkje mange av våre kjernesongar i Sangboken. Såkalla lovsongsteam leier forsamlinga i "lovsong"- ofte på engelsk. Våre gamle og slitesterke - ofte sjølvopplevde- songar kjem heilt i bakgrunnen, desverre!  Har og registrert at ofte skal dei "gamle" songane syngjasts på ein ny måte - enten ny melodi (og det treng ikkje vera galt!) eller også ny rytme. KVIFOR???

Kor me treng åndelege hyrdar, og ikkje minst vekkelse og nytt liv!!